Grigori Kozintsev

Films of Grigori Kozintsev:
  • The New Babylon - Grigori Kozintsev and Leonid Trauberg (1929)
  • Hamlet (Gamlet) - Grigori Kozintsev (1964)
  • King Lear (Korol Lir) - Grigori Kozintsev (1971) 

No comments: